Privacy Policy - Versie 01/03/2023

Voorwerp
 

Deze Privacy Policy wordt opgesteld door de CONTIUS FOUNDATION, de uitgever van de website www.contiusfoundation.org (hierna de "website"), met maatschappelijke zetel te Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel met ondernemingsnummer BE0885.098.472

CONTIUS FOUNDATION (in de tekst, "wij", "onze" of eventueel "de onze") creëerde de website om concerten voor te stellen, te organiseren en uit te voeren voor publiek d.m.v. ticketverkoop.
In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonlijke gegevens van onze klanten, natuurlijke personen of elke natuurlijke persoon die met ons in contact komt, met inbegrip van de potentiële klant (hierna "de prospect").

Het doel van deze Privacy Policy is uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.
Gegevensbescherming en respect voor uw privacy zijn essentiële waarden voor ons en we zijn toegewijd aan het eerlijk en transparant verwerken en beschermen van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet.

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, d.w.z. alle informatie die ons in staat stelt u direct of indirect als natuurlijke persoon te identificeren.

Deze Privacy Policy maakt deel uit van onze wens om transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Privacywet" genoemd) en Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "de algemene gegevensbeschermingsverordening" genoemd).

Als u wilt reageren op een van de praktijken hieronder beschreven, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we en hoe verkrijgen we deze ?
 

 • Persoonsgegevens (Naam, adres, BTW-nummer,...)
  Wanneer u zich registreert bij het afgeschermde deel van de website of via het contactformulier of wanneer u toegangskaarten besteld.
 • Elektronische identificatiegegevens (Telefoonnummer, e-mail, IP-adressen, verbindingstijden, ..)
  Een deel van deze informatie wordt verzameld via de online formulieren die u op onze website vindt.
  Andere via de communicatie tussen u en ons (facebook, e-mails).
  Nog anderen via cookies waardoor wij u een betere gebruikerservaring kunnen garanderen.
 • Financiële identificatie gegevens (Creditcardnummers, codes,...)
  U geeft ons deze informatie wanneer u een online bestelling plaatst om toegangskaarten te bestellen.
 • Verbindingsinformatie (Cookies en andere technologieën)
  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepalen welke pagina's en informatie u heeft bezocht.
 • Levensstijl (Bijzonderheden over het verbruik van goederen of diensten, individueel gedrag).
  Via de verschillende informatie die wij verzamelen en vooral via de documenten die u op de website bestelt, hebben wij gegevens over een deel van uw verbruik van goederen.
 • Niet-persoonsgebonden gegevens
  Het kan gebeuren dat wij niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen.
  Deze gegevens worden niet-persoonsgebonden gegevens genoemd omdat het niet mogelijk is u direct of indirect te identificeren.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?
 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij hebben deze doeleinden vastgesteld en zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke en relevante persoonsgegevens met inachtneming van het beginsel van minimalisering van de gegevens worden verwerkt.

In het algemeen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen :

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  In bepaalde gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of in het kader van onze samenwerking met de bevoegde autoriteiten.
  In deze gevallen geven wij uw persoonsgegevens door om aan onze verplichtingen te voldoen.
 • Om de voorafgaande stappen te nemen en de overeenkomst uit te voeren die ons bindt wanneer toegangskaarten bestelt via onze website.
   
  Wanneer u via onze website een toegangskaart bestelt, gaan wij een contractuele relatie aan.
  Tijdens deze relatie verwerken wij een deel van uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen.
   
  Om onze overeenkomst uit te voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :
   
  • Zorgen voor een antwoord op uw verzoeken.
  • Zorgen voor documentbeheer en -toevoer.
  • Zorgen voor het opstellen van juridische documenten.
  • Om de facturatie van de bestelde documenten te verzekeren.
  • Zorgen voor communicatie- en marketingacties voor onze klanten.
  • Het doorgeven van uw gegevens aan onze ticketing partner zodat zij uw vragen kunnen beantwoorden in het kader van de optie "Ticket".
  • Contact opnemen met u voor een evaluatie van onze diensten.
  • U op de hoogte houden van nieuws en informatie via onze nieuwsbrief.
 • Om onze legitieme belangen te behartigen (in dit geval zorgen wij er altijd voor dat ons belang en uw rechten en vrijheden met elkaar in evenwicht zijn).
  In sommige gevallen is het in ons legitiem belang om uw persoonsgegevens te verwerken.
  Daarom streven we er altijd naar een juist evenwicht te bewaren tussen de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.
   
  Zo worden uw persoonlijke gegevens eveneens verwerkt voor :
   
  • De identificatie op de website.
  • De personalisatie van onze diensten.
  • Het beheer van de personen geregistreerd op de site.
  • Commerciële prospectie en prospectbeheer.
  • De voorbereiding van studies, modellen (risico, marketing en andere) en statistieken, waar mogelijk met gebruikmaking van anonimisering en/of pseudonimiseringstechnieken.
  • De bescherming van de veiligheid van goederen en personen, bestrijding van fraude en poging tot inbraak, misbruik of andere strafbare feiten.
  • De opleiding van onze medewerkers door het gebruik van reële situaties ter illustratie (wij proberen uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te anonimiseren).
  • De analyse van uw vorig onderzoek om onze serviceaanbiedingen te personaliseren zodat ze met u corresponderen.
  • De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor ingeschreven op de website die niet door een contract gebonden zijn.
  • Het bijhouden van een lijst van klanten die niet langer gecontacteerd willen worden.
  • De verbetering van bestaande diensten en gebruikerservaring (al dan niet geregistreerd) van de site.
  • De organisatie van spelen, wedstrijden...
  • Het beheer van uw aanvragen met betrekking tot de toepassing van uw rechten.
  • De Erkenning, uitoefening, verdediging en behoud van onze rechten.
 • Tot slot, op basis van uw instemming.
  Wanneer u zich op onze website registreert, vragen wij u of u ermee akkoord gaat dat wij uw gegevens aan onze externe partners doorgeven, zodat zij contact met u kunnen opnemen om commerciële aanbiedingen te doen.

In het geval dat we verwerking moeten uitvoeren die nog niet in deze Privacy Policy is voorzien, zullen we contact met u opnemen voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken.
Het doel van dit contact is u te informeren over deze verwerking en, indien nodig, uw uitdrukkelijke toestemming te vragen.

Profiling en automatische verwerking
 

Om een betere gebruikerservaring te garanderen, gebruiken we de profileringstechniek om u te associëren met uw verschillende voorkeuren.

Wij gebruiken zo snel mogelijk uitsluitend anonieme of gepseudonimiseerde gegevens.

Onder "profiling" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze gegevens te gebruiken voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of de voorspelling van elementen met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of de bewegingen van die natuurlijke persoon.

In gevallen waarin wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het opstellen van profielen, zorgen wij ervoor dat er geen beslissingen worden genomen die rechtsgevolgen hebben of die u op significante wijze op soortgelijke wijze beïnvloeden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
 

Over het algemeen zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Om precies te zijn, is het noodzakelijk om verschillende situaties te onderscheiden om de bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens te bepalen. Deze verschillende aannames worden in onderstaande tabel weergegeven.

 • U bent ingeschreven op de website
  Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw registratie om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 • U hebt zich afgemeld van de website en een toegangskaart besteld (dus we hebben een contract).
  Wij archiveren uw contract- en persoonsgegevens voor een periode van tien jaar vanaf de datum van de laatste documentvraag.
 • U heeft zich afgemeld van de website en nog nooit besteld.
  In dat geval bewaren wij uw gegevens gedurende drie jaar na uw afmelding.
  Dan zullen deze worden vernietigd.

Aan het einde van de bewaartermijn stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer beschikbaar zijn en ontoegankelijk zijn.

Toegang, intrekking, verbetering, verwijdering, portabiliteit, beperking en bezwaar
 

Uw rechten onder de verordening staan u toe de controle te behouden over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Recht op toegang en kopie
 

Dit recht van toegang tot de gegevens die wij over u bewaren, is van toepassing op alle hierboven vermelde doeleinden.
Dit recht geeft u in het bijzonder de mogelijkheid om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, de betrokken gegevenscategorieën en de ontvangers van uw gegevens.
U kunt ons ook vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Recht op intrekking van de toestemming
 

Zodra wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een toestemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken.

Recht op rechtzetting
 

U hebt ook een recht op verbetering waardoor u ons te allen tijde kunt vragen om informatie te wijzigen die onjuist, onvolledig of verouderd is.

Recht om te worden vergeten
 

U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de verwerking.
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en wij baseren deze verwerking alleen op de rechtsgrondslag van uw toestemming.
 • U tekent bezwaar aan tegen de verwerking.
 • Wij hebben uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerkt.
 • In geval van onvolledigheid, onnauwkeurigheid of achterhaaldheid van de gegevens waarover wij beschikken.
 • Wij moeten uw persoonlijke gegevens wissen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat) waaraan wij onderworpen zijn.
Recht op dataportabiliteit
 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst of uw toestemming, kunt u ons vragen al uw persoonsgegevens aan u door te geven of door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op beperking van de verwerking
 

In sommige gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
De situaties waarin u ons kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zijn als volgt:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, terwijl wij de juistheid van deze gegevens kunnen verifiëren.
 • Als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u wilt dat wij deze verwerking beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.

Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte stellen zodra de behandelbeperking niet langer van toepassing is.

Recht van bezwaar
 

Bij commerciële prospectie (inclusief profiling) kunt u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Bovendien, als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de wettelijke basis van onze legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u kunt bewijzen dat uw specifieke situatie dit rechtvaardigt.

Hoe oefent u uw rechten uit ?
 

Identificatie
 

Om u te helpen uw rechten te doen gelden, moeten we controleren of uw verzoek betrekking heeft op uw persoonsgegevens.
Hiertoe zullen wij uw identiteit verifiëren door u te vragen ons een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te sturen indien wij u niet rechtstreeks kunnen identificeren.

Binnen welke termijn zullen wij u antwoorden ?
 

Wij verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na uw aanvraag contact met u op te nemen.
Het kan zijn dat we deze periode van twee maanden moeten verlengen als uw aanvraag complex is en we te maken hebben met te veel aanvragen. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij u op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging.

Overdracht aan derde partijen
 

Wij zullen uw gegevens alleen aan derden doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst (ticketingservice) als dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (onderaannemers), als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u ons uw toestemming hebt gegeven (derde-partners).

Met betrekking tot onze onderaannemers werken we ook samen met dienstverleners die ons helpen bij het opzetten van onze website en meer in het algemeen onze diensten.
Net als wij vragen wij hen erop toe te zien dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd.
We zorgen er ook voor dat zij dit beleid naleven.

Indien u hiermee uitdrukkelijk instemt, zullen wij uw gegevens doorgeven aan onze zakenpartners zodat zij contact met u kunnen opnemen.

Zoals reeds uiteengezet, zullen wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens moeten doorgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een rechterlijke beslissing of een verzoek van een bevoegde autoriteit.

Overdracht aan landen buiten de EU
 

Bij het gebruik van bepaalde diensten worden bepaalde persoonsgegevens verzonden en verwerkt in de Verenigde Staten. In dit kader geven wij uw gegevens alleen door aan instellingen die passende waarborgen bieden voor de verwerking van persoonsgegevens onder het recht van de Europese Unie (Privacy Shield).

Beveiliging van de gegevens
 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit veiligheidsniveau wordt vastgesteld op basis van de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, diefstal, misbruik of wijziging van ontvangen informatie, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonlijke informatie onder onze controle wordt gecompromitteerd als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende herstelmaatregelen te nemen.

Indien nodig zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, van dit incident op de hoogte stellen.

Opmerkingen en klachten
 

Als u wilt reageren op een van de praktijken die in deze Policy worden beschreven, raden wij u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen om te zien hoe wij u kunnen helpen.

U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres :
 
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00 * Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke oplossingen, nodigen wij u uit om de informatie beschikbaar op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

Hoe kan u ons contacteren ?
 

Als u vragen en/of klachten heeft over deze Policy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 • E-Mail de Contius Foundation
 • Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel
 • Bergstraat 121 - 3010 Kessel-lo

Wijzigingen
 

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit Beleid te allen tijde te wijzigen.
Wij zullen de wijzigingen direct op onze website publiceren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 

Deze Policy wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze Policy zal onderworpen zijn aan het Belgische recht en zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Deze versie van het Beleid treedt in werking en is geactualiseerd vanaf 01 Maart 2022.