Skip to main content

Algemene Voorwaarden

De Contius Foundation streeft ernaar zo correct mogelijke informatie op deze site weer te geven. Voor vragen of bijkomende informatie kan je ons steeds contacteren via info@contiusfoundation.org.

Verantwoordelijkheid

De Contius Foundation verstrekt alle informatie in vertrouwen, maar kan nooit de juistheid van de informatie garanderen. Informatie op deze site kan technische onjuistheden bevatten of er kunnen tikfouten in voorkomen. De gegevens kunnen veranderd of aangepast worden zonder waarschuwing. De Contius Foundation kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de beschreven producten, diensten en/of programma’s zonder voorafgaand bericht.

De Contius Foundation kan de verantwoordelijkheid niet aanvaarden voor informatie op de website. Toegang en gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

Verkoopvoorwaarden

  • De Contius Foundation beschouwt de persoon die de aankoop doet als enige koper. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.
  • De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden.
  • In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant.
  • Aangekochte tickets worden niet terugbetaald, tenzij specifiek gecommuniceerd bij annulering van een concert. Indien de Contius Foundation genoodzaakt zou zijn een evenement te annuleren, worden de tickets terugbetaald. Indien de Contius Foundation genoodzaakt zou zijn een evenement te verplaatsen, blijven de tickets geldig voor de nieuwe datum, maar de klant die dit wenst kan terugbetaling vragen.
  • Contius Foundation wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op de website volledig, correct en up-to-date te houden. Contius Foundation kan echter geen enkele waarborg geven hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van de Contius Foundation. De Contius Foundation is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. De Contius Foundation dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
  • De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het aankoopformulier. De Contius Foundation behoudt  zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens hebben dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Klantgegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van de diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de Contius Foundation voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.
  • De Contius Foundation heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en het Contius Foundation worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.